17/02/2022-ൽ KIMS ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നിഷ എന്ന പേഷ്യൻ്റിന് രക്തദാനം നൽകിയ ഇർഷാദിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.