09 /06/2022-ൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് സരോജിനി അമ്മ എന്ന പേഷ്യൻ്റിന് രക്തദാനം നടത്തിയ ഷാജിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.